Школа ХХI століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства. Частина 4

8. Підвищення ефективності роботі школи за рахунок розширення суспільної участі

Проблема: чимало освітніх установ функціонують у за­критому режимі, самоізолюються від громадського контролю над якістю освіти. Відсутність транспарентності, доступності до до­стовірної інформації про стан освітнього процесу є серйоз­ною перешкодою на шляху модернізації шкіл.

Становлення в Україні системи освіти європейського рівня висуває на перший план ідею грома­дянської школи, що забезпечує широку участь громадськості в розв’язанні проблем виховання, навчання та розвитку дітей. Тому в роботі ЗКПТ важливе місце мають:

     принцип транспарентності (відкритості). Освітній процес є відкритим і доступним для бать­ків учнів і громадськості. На практиці це означає, що кожен батько або співробіт­ник можуть одержати інформацію про навчальну ситуацію дитини, ознайомитись із методи­ками проведення уроків шляхом відвідування або перегляду відеозаписів. Реальне забезпе­чення права дітей на освіту високої якості та вільний творчий розвиток вимагає не лише ві­домчого, але й суспіль­ного моніторингу;

     принцип педагогічної освіти батьків і залучення їх до освіт­нього процесу передбачає безпосе­редню участь батьків учнів в освітньому процесі на правах замовників, партнерів, кон­сультантів і помічників персоналу. Складність завдань су­часної освіти зумовлює ство­рення в освітніх установах умов для освіти батьків у сфері сучасних педагогічних техноло­гій, психології, валеології, медіапедагогіки, світової культури тощо.

 У зв’язку з цим у ЗКПТ передбачено:

     вільний доступ батьків учнів до інформації про роботу освіт­ньої установи, створення умов для партнерських відносин і спільної роботи персоналу, батьків та інститутів громадян­сь­кого суспільства тощо;

     установлення тісного співробітництва персоналу з батьками учнів, проведення для них індиві­дуальних медичних, психо­логічних і педагогічних консультацій;

     відкриті (батьківські) тижні з семінарами для батьків;

     складання та реалізація педагогічною командою разом із бать­ками індивідуальних програм ви­ховання, навчання та роз­витку обдарованих дітей;

     доступ до психолого-педагогічних карт дітей із можливістю письмового викладу побажань, звернень до членів педагогічної команди, повідомлення додаткових відомостей про дитину тощо;

     створення сайтів, форумів, «гарячих» ліній, інших Інтер­нет-ресурсів для поширення інформа­ції, прямого звернення батьків і персоналу до керівників державних органів і віль­ного спілкування в режимі online;

     створення при органах освіти й у дитячих установах теле­фонів довіри для дітей, батьків і пер­соналу.

 9. Безперервне підвищення професійної кваліфікації за нових умов

Проблема: більшість учителів, одержавши застарілу за ни­нішніх умов підготовку, зі складно­щами уявляють собі масштаби соціально-педагогічних змін, передбачені у зв’язку з розвитком ін­формаційного суспільства. Наразі в країнах СНД практично від­сутні сучасні системи підвищення кваліфікації педагогів.

Інформаційне суспільство передбачає ґрунтовні зміни професій­ної підготовки та мотивації педа­гогів. У зв’язку з цим концепцію ЗКПТ ґрунтовано на засадах кооперації та спеціалізації в педаго­гічній діяльності персоналу та батьків, безперервної освіти та підви­щення професійної компетент­ності педагогів, стимулювального, ін­дивідуально-зорієнтованого (лідерського) управління, що пе­редбачає:

a) створення умов для безперервної самоосвіти педагогів і вну­трішню систему підвищення квалі­фікації та мотивації пер­соналу на трьох рівнях:

     перший рівень — науково-теоретична та методико-технологіч­на підготовка педагога з викла­дання навчального предмета;

     другий рівень — практичне опанування суміжних із пе­дагогікою наук — дисциплін, які мало знайомі більшості вчителів, але необхідні для ефективної роботи з дітьми за умов ін­формаційного суспільства й європейської ін­теграції[1], освоєння сучасних технологій продукти­вної роботи з дітьми на уроках і в позаурочний час: техноло­гій модульного на­вчання, технік активно-продуктивного, інтерактивного навчання тощо; заміна формаль­ного, схо­ластичного навчання неформальним продуктивним на­вчанням із використанням тьюторської практики;

     третій рівень передбачає виховання інтелігентності та підвищення загальнокультурного рі­вня фахівців;

b) загальноприйняті й авторські технології розвитку й ефективно­го використання людських ресур­сів другого та третього рівнів (дуетів, команд, методичних об’єднань/комісій, педагогічних коле­ктивів, тимчасових об’єднань педагогів і батьків тощо) ґрунтовані на використанні нової управ­лінської парадигми — лідерства, що йде на зміну традиційному менеджменту.

ВИСНОВКИ

A. Переважна частина шкіл, гімназій і ліцеїв України, з ураху­ванням великих міст, відстали від часу з погляду сучасних технологій і підходів до освіти. Тому проблема модернізації та розвитку довузівських освітніх установ на сьогодні по­стала досить гостро.

B. Через слабку професійну підготовку випускників педагогіч­них університетів і недостатній нау­ково-технологічний рівень курсової перепідготовки вчителів основну увагу до цієї роботи перене­сено в педагогічні колективи за підтримки та допомоги з боку органів освіти.

C. Новизна та складність завдань, пов’язаних із модернізаці­єю освітніх установ за нових умов, ви­магають переформу­вання/відновлення та переорієнтації структури методичної роботи: інформа­ційно-методичних центрів/кабінетів, мето­дичних комісій в установах, організації самоосвіти педа­гогів тощо.

D. Модернізація методичної «вертикалі» школи не вимагає зна­чних фінансових витрат, але перед­бачає суттєві якісні зміни для підвищення професійної компетентності педагогів без­посередньо на робочому місці, а також поширення продук­тивних освітніх технологій (у тому числі відеоуроків нових форматів), пріоритет інтелектуального й емоційного розвитку, перехід до неформального навчання, широке використання мнемотехніки тощо.

______________________________________________

[1] Йдеться про порівняльну педагогіку (comparative educational — по­рівняльні дослідження освітніх систем різних країн), фізіологію дитячого організму, валеологію (збереження та зміцнення здоров’я), вікову та педагогічну психологію, соціальну психологію, психо­логію спілкування, психоаналіз, інноватику (соціально значущі нововведення), лідерство в управлінні освітою, педологію (цілісну науку про дитину), тайм-менеджмент (раціональне використання часу), соціометрію (вимірювання й оцінювання міжособистісних зв’язків), праксиологію (ефективність діяльності), епістемологію (знання), акмеологію (досягнення досконалості в різних видах ді­яльності), логіку (форма думки: поняття, судження, висновки, докази тощо), семіотику (презентування знань), риторику та го­мілетику (мистецтво комунікації), соціологію (суспільство та суспільна думка), ергономіку (безпека життєдіяльності та досягнення найвищих результатів мінімальними засобами), естетику (сутність і форми творчості за законами краси), герменевтику (розуміння), економіку освіти, педагогічну логістику (підвищення ефективності використання засобів на освіту), педагогічний маркетинг (вивчення ринку освітніх послуг), іміджелогію (створення емоційно забарвле­ного образу людини або явища), синергію (сумарний, трансдисциплінарний підхід до розв’язання проблем), соціоніку (інформаційна взаємодія психіки людини з довкіллям) й інші науки/дисципліни, мнемотехніку (технологія ефективного засвоєння нової інформації), медіаосвіту (продуктивний розвиток і робота за умов інформаційно насиченого життєвого простору) тощо.

http://www.0552.ua/
Херсон конгресс родителей школа 21 века
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Экология
Погода в южном городе пока что достаточно комфортная, как для конца октября, но сырость дает о себе знать: погода в Херсоне и области до конца недели будет преобладать пасмурная и с очень переменчивым теплом. В четверг, 24 октября 2019 года днем воздух прогреется до плюс 17-18 тепла, но ночью температура воздуха будет не выше, чем 10-11 выше ноля. Пасмурно, без осадков, но плохая видимость из-за тумана. В пятницу, 25 октября и в субботу 26 октября 2019 год...
Власть
Распоряжение мэра Владимира Миколаенко № 616-р под названием «Про обеспечение своевременного формирования городского бюджета» опубликовано на официальном сайте Херсонского горсовета. Пункт 6.3. этого документа предусматривает «функционирование городских противотуберкулезной и психоневрологических поликлиник путем создания кабинетов в городских больницах». То есть специализированные поликлиники собираются ликвидировать, а сотрудников перевести в обычные пол...
Власть
На следующей сессии городского совета на рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос о внесении изменений в программу развития туризма. Соответствующий  документ опубликован на официальном сайте Херсонского городского совета. Депутаты хотят профинансировать маркетинговую кампанию. Общая сумма, которую из бюджета города рекомендуют потратить на развитие туризма — 587 000 гривен. Из этой суммы 231 000 гривен будут использованы  на участие представителей гор...
Общество
В Херсоне,  21 октября, коммунальное предприятие «Херсонгорсвет» отремонтировало светильники с заменой электрических ламп на LED-лампы на улицах Бурзи и Теплоэнергетиков, в переулках Консервном и Промышленном. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского городского совета. Кроме того, в Херсоне демонтировали для ремонта по три светильника с улицы Промышленной и переулка Призаводского. Коммунальное предприятие также осуществляло работы по ремонту и наладке осв...
Экология
На территории Национального природного парка «Олешковские пески», что на Херсонщине, завершили обозначения экологических троп «Олешковская пустыня» и «Дивосвит Олешковских песков».  Об этом сообщают на странице национального парка в фейсбуке.  «Национальный природный парк «Олешковские пески» на территории природоохранного научно-исследовательского отделения «Раденское», на экологических тропах, установил, в соответствии с требованиями Государственного стан...
Криминал
Роскошные кусты элитной конопли обнаружили сотрудники полиции у жителя Олешковского района Херсонщины сотрудники местной полиции. Богатый урожай тянет на 250 тысяч гривен по ценам «черного рынка» и на 12 лет тюрьмы по нормам уголовного кодекса Украины. Как сообщает сайт 0552 со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Херсонской области, даже чердак своего дома хозяин приспособил под сушилку для наркорастений. Сам 58-летний владелец теплицы по выращиванию конопли з...
Общество
Крупнейший еврoпейcкий лoукocтер Ryanair oткрывает втoрoе направление из Херcoна - в Вену. Билеты уже можно купить в онлайн режиме, но стартуют рейсы с 30 марта 2020 года и будут выпoлнятьcя дважды в неделю - пo пoнедельникам и пятницам. Пo пoнедельникам вылет из Херcoна будут ocущеcтвлятьcя в 18:15, а пo пятницам - в 21:50. Забронировать билеты можно уже сейчас сайтах авиакомпаний Laudamotion и Ryanair с ценой от 30 евро за перелет в одну сторону и от 76...
Внимание, розыск
Родственники 31-летнего Евгения Левашова обратились ко всем жителям Херсона и области с просьбой помочь найти сына. Молодой мужчина уже 9 дней не выходит на связь. Известно, что сам он родом из Голой Пристани, последний раз его видели 15 октября 2019 года, после чего он пропал, а его мобильный телефон – не отвечает. Как сообщила в социальных сетях Мария Бондарь, Евгений Владимирович Левашов,1988 года рождения ушел из дома и до сих пор не вернулся. Жители Х...
Происшествия
Предотвратить мощный взрыв в пгт. Нововоронцовка удалось херсонским спасателям, которые оперативно вынесли три газовых баллонов из горящей летней кухни. Огнеопасные предметы удалось отнести на безопасное расстояние и избежать человеческих жертв в результате взрыва. Мощный пожар в райцентре Херсонской области тушили в течение двух часов, за это время в огне сгорели вещи и домашняя утварь на площади в 10 квадратных метров. Благодаря профессиональной работе х...