Школа ХХI століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства. Частина 4

8. Підвищення ефективності роботі школи за рахунок розширення суспільної участі

Проблема: чимало освітніх установ функціонують у за­критому режимі, самоізолюються від громадського контролю над якістю освіти. Відсутність транспарентності, доступності до до­стовірної інформації про стан освітнього процесу є серйоз­ною перешкодою на шляху модернізації шкіл.

Становлення в Україні системи освіти європейського рівня висуває на перший план ідею грома­дянської школи, що забезпечує широку участь громадськості в розв’язанні проблем виховання, навчання та розвитку дітей. Тому в роботі ЗКПТ важливе місце мають:

     принцип транспарентності (відкритості). Освітній процес є відкритим і доступним для бать­ків учнів і громадськості. На практиці це означає, що кожен батько або співробіт­ник можуть одержати інформацію про навчальну ситуацію дитини, ознайомитись із методи­ками проведення уроків шляхом відвідування або перегляду відеозаписів. Реальне забезпе­чення права дітей на освіту високої якості та вільний творчий розвиток вимагає не лише ві­домчого, але й суспіль­ного моніторингу;

     принцип педагогічної освіти батьків і залучення їх до освіт­нього процесу передбачає безпосе­редню участь батьків учнів в освітньому процесі на правах замовників, партнерів, кон­сультантів і помічників персоналу. Складність завдань су­часної освіти зумовлює ство­рення в освітніх установах умов для освіти батьків у сфері сучасних педагогічних техноло­гій, психології, валеології, медіапедагогіки, світової культури тощо.

 У зв’язку з цим у ЗКПТ передбачено:

     вільний доступ батьків учнів до інформації про роботу освіт­ньої установи, створення умов для партнерських відносин і спільної роботи персоналу, батьків та інститутів громадян­сь­кого суспільства тощо;

     установлення тісного співробітництва персоналу з батьками учнів, проведення для них індиві­дуальних медичних, психо­логічних і педагогічних консультацій;

     відкриті (батьківські) тижні з семінарами для батьків;

     складання та реалізація педагогічною командою разом із бать­ками індивідуальних програм ви­ховання, навчання та роз­витку обдарованих дітей;

     доступ до психолого-педагогічних карт дітей із можливістю письмового викладу побажань, звернень до членів педагогічної команди, повідомлення додаткових відомостей про дитину тощо;

     створення сайтів, форумів, «гарячих» ліній, інших Інтер­нет-ресурсів для поширення інформа­ції, прямого звернення батьків і персоналу до керівників державних органів і віль­ного спілкування в режимі online;

     створення при органах освіти й у дитячих установах теле­фонів довіри для дітей, батьків і пер­соналу.

 9. Безперервне підвищення професійної кваліфікації за нових умов

Проблема: більшість учителів, одержавши застарілу за ни­нішніх умов підготовку, зі складно­щами уявляють собі масштаби соціально-педагогічних змін, передбачені у зв’язку з розвитком ін­формаційного суспільства. Наразі в країнах СНД практично від­сутні сучасні системи підвищення кваліфікації педагогів.

Інформаційне суспільство передбачає ґрунтовні зміни професій­ної підготовки та мотивації педа­гогів. У зв’язку з цим концепцію ЗКПТ ґрунтовано на засадах кооперації та спеціалізації в педаго­гічній діяльності персоналу та батьків, безперервної освіти та підви­щення професійної компетент­ності педагогів, стимулювального, ін­дивідуально-зорієнтованого (лідерського) управління, що пе­редбачає:

a) створення умов для безперервної самоосвіти педагогів і вну­трішню систему підвищення квалі­фікації та мотивації пер­соналу на трьох рівнях:

     перший рівень — науково-теоретична та методико-технологіч­на підготовка педагога з викла­дання навчального предмета;

     другий рівень — практичне опанування суміжних із пе­дагогікою наук — дисциплін, які мало знайомі більшості вчителів, але необхідні для ефективної роботи з дітьми за умов ін­формаційного суспільства й європейської ін­теграції[1], освоєння сучасних технологій продукти­вної роботи з дітьми на уроках і в позаурочний час: техноло­гій модульного на­вчання, технік активно-продуктивного, інтерактивного навчання тощо; заміна формаль­ного, схо­ластичного навчання неформальним продуктивним на­вчанням із використанням тьюторської практики;

     третій рівень передбачає виховання інтелігентності та підвищення загальнокультурного рі­вня фахівців;

b) загальноприйняті й авторські технології розвитку й ефективно­го використання людських ресур­сів другого та третього рівнів (дуетів, команд, методичних об’єднань/комісій, педагогічних коле­ктивів, тимчасових об’єднань педагогів і батьків тощо) ґрунтовані на використанні нової управ­лінської парадигми — лідерства, що йде на зміну традиційному менеджменту.

ВИСНОВКИ

A. Переважна частина шкіл, гімназій і ліцеїв України, з ураху­ванням великих міст, відстали від часу з погляду сучасних технологій і підходів до освіти. Тому проблема модернізації та розвитку довузівських освітніх установ на сьогодні по­стала досить гостро.

B. Через слабку професійну підготовку випускників педагогіч­них університетів і недостатній нау­ково-технологічний рівень курсової перепідготовки вчителів основну увагу до цієї роботи перене­сено в педагогічні колективи за підтримки та допомоги з боку органів освіти.

C. Новизна та складність завдань, пов’язаних із модернізаці­єю освітніх установ за нових умов, ви­магають переформу­вання/відновлення та переорієнтації структури методичної роботи: інформа­ційно-методичних центрів/кабінетів, мето­дичних комісій в установах, організації самоосвіти педа­гогів тощо.

D. Модернізація методичної «вертикалі» школи не вимагає зна­чних фінансових витрат, але перед­бачає суттєві якісні зміни для підвищення професійної компетентності педагогів без­посередньо на робочому місці, а також поширення продук­тивних освітніх технологій (у тому числі відеоуроків нових форматів), пріоритет інтелектуального й емоційного розвитку, перехід до неформального навчання, широке використання мнемотехніки тощо.

______________________________________________

[1] Йдеться про порівняльну педагогіку (comparative educational — по­рівняльні дослідження освітніх систем різних країн), фізіологію дитячого організму, валеологію (збереження та зміцнення здоров’я), вікову та педагогічну психологію, соціальну психологію, психо­логію спілкування, психоаналіз, інноватику (соціально значущі нововведення), лідерство в управлінні освітою, педологію (цілісну науку про дитину), тайм-менеджмент (раціональне використання часу), соціометрію (вимірювання й оцінювання міжособистісних зв’язків), праксиологію (ефективність діяльності), епістемологію (знання), акмеологію (досягнення досконалості в різних видах ді­яльності), логіку (форма думки: поняття, судження, висновки, докази тощо), семіотику (презентування знань), риторику та го­мілетику (мистецтво комунікації), соціологію (суспільство та суспільна думка), ергономіку (безпека життєдіяльності та досягнення найвищих результатів мінімальними засобами), естетику (сутність і форми творчості за законами краси), герменевтику (розуміння), економіку освіти, педагогічну логістику (підвищення ефективності використання засобів на освіту), педагогічний маркетинг (вивчення ринку освітніх послуг), іміджелогію (створення емоційно забарвле­ного образу людини або явища), синергію (сумарний, трансдисциплінарний підхід до розв’язання проблем), соціоніку (інформаційна взаємодія психіки людини з довкіллям) й інші науки/дисципліни, мнемотехніку (технологія ефективного засвоєння нової інформації), медіаосвіту (продуктивний розвиток і робота за умов інформаційно насиченого життєвого простору) тощо.

http://www.0552.ua/
Херсон конгресс родителей школа 21 века
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
39 просмотров в феврале
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Криминал
Задержан подозреваемый по делу нанесение тяжелых телесных повреждений. По данным пресс-служб, следственно-оперативная группа провела осмотр жилища, а судебно-медицинский эксперт осмотрел тело. У погибшего были убойные раны головы и лица. Квартирант утверждал, что ничего не знает об обстоятельствах нанесения телесных повреждений, ведь был всю ночь на работе. Во время проверки его слова не нашли подтверждения. Местная жительница, которая на рассвете пришла в...
Общество
Общественная организация «АГРО БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАИНЫ» совместно с Адвокатским бюро «Сергея Пагера» приглашает руководителей, собственников аграрных предприятий, фермеров, аграрных юристов и бухгалтеров принять участие в БЕСПЛАТНОМ СЕМИНАРЕ «Земля и защита агробизнеса в 2019 году». Мероприятие состоится 4 марта в Херсонской облгосадминистрации. По данным пресс-релиза газеты Гривна, специализированный семинар «Земля и защита агробизнеса в 2019 году», посвящен...
Криминал
Сегодня утром двое злоумышленников в виде продавцов мёда украли у женщины валюту. В Корабельное отделение полиции обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что утром двое неизвестных пришли к ней домой и предложили купить мед. Заявительница вышла в другую комнату, а когда вернулась обнаружила, что неизвестные совершили кражу денег в сумме 12000 гривен, 400 Евро и 300 долларов США и скрылись в неизвестном направлении. По данному факту про...
Криминал
По данным пресс-служб, сегодня около полуночи в «Единый центр 102» полиции Херсонщины позвонил 51-летний житель Корабельного района. Мужчина рассказал, что несколько неизвестных мужчин с закрытыми лицами проникли в дом заявителя. После чего вызвали мужчине и его жене телесные повреждения и под угрозой применения предметов, похожих на пистолеты, завладели денежными средствами и ювелирными изделиями. На территории области введена в действие специальная полиц...
Общество
В среду, 20 декабря, в г. Каховка состоится факельное шествие памяти героев Небесной сотни. Сбор желающих на городской набережной, у памятника Богдану Ружинском. Завершится шествие митингом-реквием на площади возле районного дома культуры.  Начало шествия в 17:00. Читайте также: Взрослых херсонцев тоже ожидает вакцинация
Общество
На Херсонщине корью чаще болеют не дети, а их родители. Скажем, в областном центре только лишь с начала нынешнего года этот заразный недуг подхватили три десятка человек, и лишь тринадцать из них – мальчишки и девчонки. В связи с этим у нас теперь прививают от кори и взрослых. Бесплатно спасительные инъекции выполняют представителям «групп риска» — военнослужащим, медикам и педагогам, работающим в школах.  «Вакцинация идет согласно утвержденному графику, з...
Общество
Информационный ресурс Scopus.org.ua опубликовал обновленную версию рейтинга университетов Украины по показателям научной деятельности по состоянию на январь 2019 года. «Приведены показатели цитируемости в Scopus ВУЗов Украины. Составление проведено по h-индексом (h — количество статей, на которые есть ссылки в более h публикациях), а в его пределах по количеству цитирований », — говорится в сообщении. Херсонский государственный университет занял в рейтинге...
Общество
18 февраля в 6:04 спасателей вызвали в Новотроицкое – рассказали, что по ул. Безродного идет дым с крыши СТО ЧП «Полюсевич». Как сообщает пресс-служба облУМЧС, когда те прибыли на место, огонь охватил 70 кв.м. Учитывая его масштаб, через 45 мин. сюда направили резервное отделение пожарно-спасательной части и Сивашской МПО. В 7:20 пожар локализовали, в 8:00 потушили. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание в электросети. Читайте также: Дом 43-лет...
Общество
Шесть крышек люков от колодцев системы стационарной телефонной связи исчезли за ночь в поселке Аскания-Нова на Херсонщине. Очевидцев их пропажи не нашлось, так что разыскивать имущество «Укртелекома» пришлось бы по всем окрестным пунктам скупки металлолома. И не факт, что его нашли бы в целости и сохранности: ведь перед сдачей воры обычно разбивают чугунные крышки на куски. Однако выручил свидетель: один из местных жителей заметил, как водитель «Жигулей» п...