Школа ХХI століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства. Частина 2

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

1. Місія та мета створення шкіл-комплексів проєвропейського типу

Місією («надзавданням») ЗКПТ є:

        досягнення випускниками довузівських навчальних установ рівнів освіченості, вихованості та конкурентоспроможності, необхідних для успішного продовження освіти не лише в СНД, але й у країнах Євросоюзу, та достатніх для ефек­тивної соціалізації за умов інформаційного суспі­льства;

        стимулювання безперервної професійної освіти та загально­культурного розвитку персоналу освітніх установ на підставі управлінської парадигми лідерства;

        вплив на процес безперервної освіти та культурного розвитку батьків дошкільників і школя­рів.

Метою створення ЗКПТ в Україні є подолання на підставі особистісно зорієнтованих освітніх концепцій протиріч і проблем, характерних для нинішньої системи довузівської освіти країни.

2. Моніторинг індивідуальних особливостей дітей

Проблема: модернізація школи та перехід до особистісно зорієнтованого навчання вимагає ґрун­товного знання індивіду­альних особливостей дітей. Однак у багатьох освітніх уста­новах відзна­чено погіршення цієї роботи. Більшість педагогів не мають достатніх відомостей про особливо­сті учнів і середовище їхнього виховання, що знижує ефективність освітнього процесу.

Концепція ЗКПТ виходить із того, що багатоаспектне ви­вчення особистості дитини в процесі розвитку є неодмінною умовою сучасного особистісно зорієнтованого навчання.

У зв’язку з цим у діяльності ЗКПТ передбачено:

a)      систему комплексного моніторингу — вивчення особливостей дітей і середовища їхнього вихо­вання;

b)     зміцнення психологічної служби з розрахунку один психолог на 300–350 учнів;

c)      активну роботу медико-психолого-педагогічного (педологічного) консиліуму в кожному класі та дошкільній групі;

d)     ефективні технології, що дозволяють будувати освітній про­цес відповідно до даних, отриманих під час моніторингу ін­дивідуальних особливостей дітей;

e)      різнобічне обстеження дітей безпосередньо після прийняття їх до освітньої установи;

f)      узагальнення інформації про фізичний, психічний, інтелекту­альний, емоційний розвиток дітей і вироблення рекомендацій щодо роботи з ними з боку психолога, медичного працівника, керівника педагогічної команди, тьюторів тощо, яку вони заносять до індивідуальних психолого-педагогічних карт;

g)     виявлення обдарованих дітей, формування індивідуальних програм і спеціальних умов для їх­нього виховання, навчання та розвитку з тьюторським супроводом.

3. Освітнє середовище за умов інформаційного суспільства

Проблема: в багатьох освітніх установах не створено умов щодо формування сприятливого ви­сокоорганізованого освітньо- культурного середовища для продуктивного освітнього процесу.

Відповідно до концепції ЗКПТ багате та різноманітне освітнє се­редовище головна цінність ди­тячої установи. Створення та постій­не оновлення такого середовища як у кожному класі та дошкі­льній групі, так і в освітній установі в цілому, вимагає часу та спеціальних зусиль. Це предмет особливої турботи педагогічних команд, психоло­гічної служби, адміністрації та батьківській гро­мадськості. Високоор­ганізоване освітнє середовище, зорієнтоване на реалізацію життєвих інте­ресів дітей і гуманістичне спрямування, можуть забезпечити:

a)      розкриття індивідуальних здібностей і схильностей дітей;

b)      різнобічний творчий розвиток дітей і виховання їх на під­ставі демократичних цінностей інфо­рмаційного суспільства;

c)      формування високої професійної компетентності та культури персоналу;

d)     створення умов, які сприяють задоволенню освітньо-культур­них потреб сім’ї. 

За наявності в дитячій установі відповідного середовища кон­цепція ЗКПТ пропонує різні іннова­ційні методики та педагогічні технологій високої ефективності:

a)      організація освітнього процесу в стаціонарно-дистанційному форматі;

b)     використання гнучких, індивідуалізованих програм і завдань;

c)      розподіл учнів під час навчальних занять на пари, команди, малі різнорівневі групи під керів­ництвом двох педагогів[1];

d)     активні й інтерактивні форми навчання із широким вико­ристанням мнемотехніки[2], логіки на підставі математики, розвивальних ігор тощо;

e)      використання мнемотехніки як продуктивної технології швидкого та міцного засвоєння по­нять, таблиць, поезії, ін­ших структурних одиниць навчального матеріалу;

f)      інтегровані/бінарні уроки — виразні, емоційні, побудовані на міжпредметних зв’язках, інтера­ктивних методах, ІКТ, які містять пропедевтичні завдання, елементи театральної дії, а також інші нетрадиційні форми навчальних занять;

g)     створення під час самостійної роботи учнів оточення читаль­ного залу;

h)     організація сфери вільного спілкування нерідними мовами тощо.

Важливою умовою створення та підтримання освітнього середовища високої якості є реалізація принципу школи-комп­лексу — об’єднання в межах єдиної навчальної установи загаль­ноосвітньої, музичної, художньої, хореографічної, спортивної й інших шкіл/студій. Такий підхід забезпечує безперервність та інтегрованість щодо реалізації програм основної та додат­кової освіти на кож­ному ступені виховання, навчання та роз­витку дітей.

ЗКПТ також передбачає тривале утримання дітей у сфері впливу освітнього середовища. Із цією метою створюють напівпан­сіонати, а також міські оздоровчо-лінгвістичні табори  з денним пере­буванням тощо.

4. Зниження здоров’явитратності освітнього процесу

Проблема: відповідно до сучасних досліджень освітній процес є головним фактором, який руйнує здоров’я молодого покоління.

ЗКПТ задумано як освітню установу з вираженим валеологіч­ним характером. Головна мета цієї роботи полягає в наповненні всіх, без винятку, аспектів роботи з дітьми здоров’язберігальним змі­стом. У діяльності ЗКПТ використовуємо освітньо-валеологіч­ні технології пом’якшення й усунення головних факторів, які руйнують здоров’я:

a)      шкільних стресів: фізіологічного, інформаційного, комуніка­тивного, психологічного (емоцій­ного);

b)     незадовільного фізичного розвитку та хронічної гіподинамії;

c)      кисневого та сонячного «голодування»;

d)     дидактогенії й інших захворювань школярів: зниження зору, сколіозу, неврозів тощо;

e)      неправильно організованого режиму дня та поганого харчу­вання.

У концепції ЗКПТ передбачено заходи медико-валеологічного характеру:

a)      зміцнення медичної служби — лікар-педіатр/медичний пра­цівник з відповідними функці­ями (санітарно-гігієнічного, оздоровчо-профілактичного обліку й амбулаторного лікування хронічно хворих, контролю фізичного розвитку дітей тощо);

b)     валеологічний підхід до організації освітнього процесу (здоров’язберігальні уроки, профілак­тика стомлюваності мозку й органів зору, позитивний психологічний мікроклі­мат, рухова активність дітей, адекватний фізичний розвиток тощо) з використанням технологій професора В. Ф. Базар­ного, М. Монтесорі й ін.;

c)      використання мнемотехніки як ефективної здоров’язберігальної технології;

d)     формування в учнів знань і вмінь щодо здорового способу життя;

e)      організація режиму та темпу навчальної роботи відповідно до індивідуальних особливос­тей дітей, санітарно-гігієнічних норм і сезонних змін;

f)      забезпечення раціонального харчування дітей і персоналу;

g)     використання валеологічних меблів, що забезпечує комфортну та безпечну роботу дитини в режимі сидіння/стояння;

h)     навчання персоналу продуктивних здоров’язберігальних тех­нологій;

i)       валеологічний вплив на сім’ї учнів.

___________________________________________________

[1] Йдеться про технологію педагогічного дуету

[2]  Уперше офіційно схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спор­ту України навчально-методичний посібник «Мнемотехника: техноло­гия эффективного усвоения информации в условиях современного об­разования» автора Г. А. Чепурного: М., 2013. — 148 с. (протокол від 13.12.2012 р. № 14.1/12-Г-398).

http://www.0552.ua/
Херсон конгресс родителей школа 21 века
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Экология
Погода в южном городе пока что достаточно комфортная, как для конца октября, но сырость дает о себе знать: погода в Херсоне и области до конца недели будет преобладать пасмурная и с очень переменчивым теплом. В четверг, 24 октября 2019 года днем воздух прогреется до плюс 17-18 тепла, но ночью температура воздуха будет не выше, чем 10-11 выше ноля. Пасмурно, без осадков, но плохая видимость из-за тумана. В пятницу, 25 октября и в субботу 26 октября 2019 год...
Власть
Распоряжение мэра Владимира Миколаенко № 616-р под названием «Про обеспечение своевременного формирования городского бюджета» опубликовано на официальном сайте Херсонского горсовета. Пункт 6.3. этого документа предусматривает «функционирование городских противотуберкулезной и психоневрологических поликлиник путем создания кабинетов в городских больницах». То есть специализированные поликлиники собираются ликвидировать, а сотрудников перевести в обычные пол...
Власть
На следующей сессии городского совета на рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос о внесении изменений в программу развития туризма. Соответствующий  документ опубликован на официальном сайте Херсонского городского совета. Депутаты хотят профинансировать маркетинговую кампанию. Общая сумма, которую из бюджета города рекомендуют потратить на развитие туризма — 587 000 гривен. Из этой суммы 231 000 гривен будут использованы  на участие представителей гор...
Общество
В Херсоне,  21 октября, коммунальное предприятие «Херсонгорсвет» отремонтировало светильники с заменой электрических ламп на LED-лампы на улицах Бурзи и Теплоэнергетиков, в переулках Консервном и Промышленном. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского городского совета. Кроме того, в Херсоне демонтировали для ремонта по три светильника с улицы Промышленной и переулка Призаводского. Коммунальное предприятие также осуществляло работы по ремонту и наладке осв...
Экология
На территории Национального природного парка «Олешковские пески», что на Херсонщине, завершили обозначения экологических троп «Олешковская пустыня» и «Дивосвит Олешковских песков».  Об этом сообщают на странице национального парка в фейсбуке.  «Национальный природный парк «Олешковские пески» на территории природоохранного научно-исследовательского отделения «Раденское», на экологических тропах, установил, в соответствии с требованиями Государственного стан...
Криминал
Роскошные кусты элитной конопли обнаружили сотрудники полиции у жителя Олешковского района Херсонщины сотрудники местной полиции. Богатый урожай тянет на 250 тысяч гривен по ценам «черного рынка» и на 12 лет тюрьмы по нормам уголовного кодекса Украины. Как сообщает сайт 0552 со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Херсонской области, даже чердак своего дома хозяин приспособил под сушилку для наркорастений. Сам 58-летний владелец теплицы по выращиванию конопли з...
Общество
Крупнейший еврoпейcкий лoукocтер Ryanair oткрывает втoрoе направление из Херcoна - в Вену. Билеты уже можно купить в онлайн режиме, но стартуют рейсы с 30 марта 2020 года и будут выпoлнятьcя дважды в неделю - пo пoнедельникам и пятницам. Пo пoнедельникам вылет из Херcoна будут ocущеcтвлятьcя в 18:15, а пo пятницам - в 21:50. Забронировать билеты можно уже сейчас сайтах авиакомпаний Laudamotion и Ryanair с ценой от 30 евро за перелет в одну сторону и от 76...
Внимание, розыск
Родственники 31-летнего Евгения Левашова обратились ко всем жителям Херсона и области с просьбой помочь найти сына. Молодой мужчина уже 9 дней не выходит на связь. Известно, что сам он родом из Голой Пристани, последний раз его видели 15 октября 2019 года, после чего он пропал, а его мобильный телефон – не отвечает. Как сообщила в социальных сетях Мария Бондарь, Евгений Владимирович Левашов,1988 года рождения ушел из дома и до сих пор не вернулся. Жители Х...
Происшествия
Предотвратить мощный взрыв в пгт. Нововоронцовка удалось херсонским спасателям, которые оперативно вынесли три газовых баллонов из горящей летней кухни. Огнеопасные предметы удалось отнести на безопасное расстояние и избежать человеческих жертв в результате взрыва. Мощный пожар в райцентре Херсонской области тушили в течение двух часов, за это время в огне сгорели вещи и домашняя утварь на площади в 10 квадратных метров. Благодаря профессиональной работе х...