Школа ХХI століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства. Частина 2

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

1. Місія та мета створення шкіл-комплексів проєвропейського типу

Місією («надзавданням») ЗКПТ є:

        досягнення випускниками довузівських навчальних установ рівнів освіченості, вихованості та конкурентоспроможності, необхідних для успішного продовження освіти не лише в СНД, але й у країнах Євросоюзу, та достатніх для ефек­тивної соціалізації за умов інформаційного суспі­льства;

        стимулювання безперервної професійної освіти та загально­культурного розвитку персоналу освітніх установ на підставі управлінської парадигми лідерства;

        вплив на процес безперервної освіти та культурного розвитку батьків дошкільників і школя­рів.

Метою створення ЗКПТ в Україні є подолання на підставі особистісно зорієнтованих освітніх концепцій протиріч і проблем, характерних для нинішньої системи довузівської освіти країни.

2. Моніторинг індивідуальних особливостей дітей

Проблема: модернізація школи та перехід до особистісно зорієнтованого навчання вимагає ґрун­товного знання індивіду­альних особливостей дітей. Однак у багатьох освітніх уста­новах відзна­чено погіршення цієї роботи. Більшість педагогів не мають достатніх відомостей про особливо­сті учнів і середовище їхнього виховання, що знижує ефективність освітнього процесу.

Концепція ЗКПТ виходить із того, що багатоаспектне ви­вчення особистості дитини в процесі розвитку є неодмінною умовою сучасного особистісно зорієнтованого навчання.

У зв’язку з цим у діяльності ЗКПТ передбачено:

a)      систему комплексного моніторингу — вивчення особливостей дітей і середовища їхнього вихо­вання;

b)     зміцнення психологічної служби з розрахунку один психолог на 300–350 учнів;

c)      активну роботу медико-психолого-педагогічного (педологічного) консиліуму в кожному класі та дошкільній групі;

d)     ефективні технології, що дозволяють будувати освітній про­цес відповідно до даних, отриманих під час моніторингу ін­дивідуальних особливостей дітей;

e)      різнобічне обстеження дітей безпосередньо після прийняття їх до освітньої установи;

f)      узагальнення інформації про фізичний, психічний, інтелекту­альний, емоційний розвиток дітей і вироблення рекомендацій щодо роботи з ними з боку психолога, медичного працівника, керівника педагогічної команди, тьюторів тощо, яку вони заносять до індивідуальних психолого-педагогічних карт;

g)     виявлення обдарованих дітей, формування індивідуальних програм і спеціальних умов для їх­нього виховання, навчання та розвитку з тьюторським супроводом.

3. Освітнє середовище за умов інформаційного суспільства

Проблема: в багатьох освітніх установах не створено умов щодо формування сприятливого ви­сокоорганізованого освітньо- культурного середовища для продуктивного освітнього процесу.

Відповідно до концепції ЗКПТ багате та різноманітне освітнє се­редовище головна цінність ди­тячої установи. Створення та постій­не оновлення такого середовища як у кожному класі та дошкі­льній групі, так і в освітній установі в цілому, вимагає часу та спеціальних зусиль. Це предмет особливої турботи педагогічних команд, психоло­гічної служби, адміністрації та батьківській гро­мадськості. Високоор­ганізоване освітнє середовище, зорієнтоване на реалізацію життєвих інте­ресів дітей і гуманістичне спрямування, можуть забезпечити:

a)      розкриття індивідуальних здібностей і схильностей дітей;

b)      різнобічний творчий розвиток дітей і виховання їх на під­ставі демократичних цінностей інфо­рмаційного суспільства;

c)      формування високої професійної компетентності та культури персоналу;

d)     створення умов, які сприяють задоволенню освітньо-культур­них потреб сім’ї. 

За наявності в дитячій установі відповідного середовища кон­цепція ЗКПТ пропонує різні іннова­ційні методики та педагогічні технологій високої ефективності:

a)      організація освітнього процесу в стаціонарно-дистанційному форматі;

b)     використання гнучких, індивідуалізованих програм і завдань;

c)      розподіл учнів під час навчальних занять на пари, команди, малі різнорівневі групи під керів­ництвом двох педагогів[1];

d)     активні й інтерактивні форми навчання із широким вико­ристанням мнемотехніки[2], логіки на підставі математики, розвивальних ігор тощо;

e)      використання мнемотехніки як продуктивної технології швидкого та міцного засвоєння по­нять, таблиць, поезії, ін­ших структурних одиниць навчального матеріалу;

f)      інтегровані/бінарні уроки — виразні, емоційні, побудовані на міжпредметних зв’язках, інтера­ктивних методах, ІКТ, які містять пропедевтичні завдання, елементи театральної дії, а також інші нетрадиційні форми навчальних занять;

g)     створення під час самостійної роботи учнів оточення читаль­ного залу;

h)     організація сфери вільного спілкування нерідними мовами тощо.

Важливою умовою створення та підтримання освітнього середовища високої якості є реалізація принципу школи-комп­лексу — об’єднання в межах єдиної навчальної установи загаль­ноосвітньої, музичної, художньої, хореографічної, спортивної й інших шкіл/студій. Такий підхід забезпечує безперервність та інтегрованість щодо реалізації програм основної та додат­кової освіти на кож­ному ступені виховання, навчання та роз­витку дітей.

ЗКПТ також передбачає тривале утримання дітей у сфері впливу освітнього середовища. Із цією метою створюють напівпан­сіонати, а також міські оздоровчо-лінгвістичні табори  з денним пере­буванням тощо.

4. Зниження здоров’явитратності освітнього процесу

Проблема: відповідно до сучасних досліджень освітній процес є головним фактором, який руйнує здоров’я молодого покоління.

ЗКПТ задумано як освітню установу з вираженим валеологіч­ним характером. Головна мета цієї роботи полягає в наповненні всіх, без винятку, аспектів роботи з дітьми здоров’язберігальним змі­стом. У діяльності ЗКПТ використовуємо освітньо-валеологіч­ні технології пом’якшення й усунення головних факторів, які руйнують здоров’я:

a)      шкільних стресів: фізіологічного, інформаційного, комуніка­тивного, психологічного (емоцій­ного);

b)     незадовільного фізичного розвитку та хронічної гіподинамії;

c)      кисневого та сонячного «голодування»;

d)     дидактогенії й інших захворювань школярів: зниження зору, сколіозу, неврозів тощо;

e)      неправильно організованого режиму дня та поганого харчу­вання.

У концепції ЗКПТ передбачено заходи медико-валеологічного характеру:

a)      зміцнення медичної служби — лікар-педіатр/медичний пра­цівник з відповідними функці­ями (санітарно-гігієнічного, оздоровчо-профілактичного обліку й амбулаторного лікування хронічно хворих, контролю фізичного розвитку дітей тощо);

b)     валеологічний підхід до організації освітнього процесу (здоров’язберігальні уроки, профілак­тика стомлюваності мозку й органів зору, позитивний психологічний мікроклі­мат, рухова активність дітей, адекватний фізичний розвиток тощо) з використанням технологій професора В. Ф. Базар­ного, М. Монтесорі й ін.;

c)      використання мнемотехніки як ефективної здоров’язберігальної технології;

d)     формування в учнів знань і вмінь щодо здорового способу життя;

e)      організація режиму та темпу навчальної роботи відповідно до індивідуальних особливос­тей дітей, санітарно-гігієнічних норм і сезонних змін;

f)      забезпечення раціонального харчування дітей і персоналу;

g)     використання валеологічних меблів, що забезпечує комфортну та безпечну роботу дитини в режимі сидіння/стояння;

h)     навчання персоналу продуктивних здоров’язберігальних тех­нологій;

i)       валеологічний вплив на сім’ї учнів.

___________________________________________________

[1] Йдеться про технологію педагогічного дуету

[2]  Уперше офіційно схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спор­ту України навчально-методичний посібник «Мнемотехника: техноло­гия эффективного усвоения информации в условиях современного об­разования» автора Г. А. Чепурного: М., 2013. — 148 с. (протокол від 13.12.2012 р. № 14.1/12-Г-398).

http://www.0552.ua/
Херсон конгресс родителей школа 21 века
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
35 просмотров в феврале
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
На днях конкурсная комиссия определила основной состав 24-летней Украинской Антарктической Экспедиции. Так, в этом году исследовать снежные полюса  отправятся 12 участников, 2 из которых девушки. Об этом сообщает “Гривна“. Как обозначил руководитель группы Игорь Дикий, одна из участниц будет работать на станции врачом, а другая – проводить исследования по биологии. Среди мужчин также один ученый биолог, 2 – геофизики, 3 – метеорологи, системный механик, ди...
Общество
Телерадиовышку, расположенную в Чаплинке на админгранице с Крымом, увеличили с 92 до 133 м (см на фото). Об этом написал член Нацсовета по телерадиовещанию Украины Сергей Костинский: «В 2017 году была выстроена 150-метровая мачта в Чонгаре Херсонской области. А уже на прошлой неделе были завершены работы по увеличению высоты башни в Чаплинке – с 92 до 133 метров». По его словам, следующим этапом развития телерадиовещания станет увеличение высоты подвеса те...
Общество
Продолжается процесс против Мангера. Нам удалось пообщаться с его адвокатом Дмитрием Ильченко и узнать подробности дела. Дмитрий дал развернутый ответ на наши вопросы. « К доказательству прилагают слова чужих людей, которые сообщают, что Ливин скрывается, и он с неким Николаевичем заказали Гандзюк, а Николаевич как они сообщают это, наверное, сам Владислав Мангер, это все доказательства, которые есть против подозреваемого»  Так же в деле фигурирует Торбин,...
Общество
Завтра для херсонских детей пройдут бесплатные кукольные спектакли 16 февраля в Херсонском ТРЦ «Фабрика» детям покажут кукольные спектакли. 15:00 – «Слоненок Дамбо и волшебное перо». 16:00 – «Как найти свой талант». Вход свободный. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ «Фабрика». Читайте также: На Херсонщине ловят любителей прогулять школу и возвращают обратно на учебу
Общество
На Херсонщине сотрудники ювенальной полиции ловят несовершеннолетних за прогулы. В Херсонской области сначала 2019 сотрудники правоохранительных органов проводят рейд «Верни ребёнка в школу». Цель мероприятия вернуть несовершеннолетних прогульщиков обратно на учебу. По данным пресс-служб полиции, с начала года полицейские обнаружили 4 подростков, которые без уважительных причин уклонялись от обучения. Работники ювенальной превенции посетили семьи этих прог...
Общество
Депутаты планируют изменить название Херсонского физико-технического лицея Херсонского городского совета при Херсонском национальном техническом университете и Днепропетровском национальном университете. Об этом сказано в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета. «С внедрением практики поступления выпускников в учреждения высшего образования исключительно по результатам внешнего независимого оценивания, содержание и формы партнерского взаимодейст...
Общество
Решен вопрос о том кто будет охранять Херсонщину на момент проведения выборов. По словам начальника Нацполиции в Херсонской области - Николая Цапа: «Полиция Херсонской области готова к проведению мероприятий по соблюдению публичной безопасности во время избирательной кампании. На избирательных участках будут привлечены более 2 тысяч полицейских, кроме того 30 нацгвардейцев и 450 представителей общественных формирований. На территории избирательных пунктов...
Общество
Минутой молчания и словом памяти о погибших воинах в Херсонском областном госпитале инвалидов и ветеранов войны почтили участников боевых действий на территории других государств и 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана. На мероприятии присутствовал заместитель председателя Херсонской ОГА Вадим Чабан, который поздравил воинов-интернационалистов, находящихся на лечении и выразил благодарность всем тем, кто честно и мужественно выполнял свой воинский и г...
Общество
Мэр Каховки Андрей Дяченко нарушил требования закона "О предупреждении коррупции» Об этом сообщили в пресс-центре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАВПК). НАЗК внесло предписание руководителю исполнительного комитета Каховской городского совета Херсонской области Андрею Дьяченко. Тот нарушил требования закона «О предупреждении коррупции» и не предоставил информации и документов на запрос Национального агентства. В НАВПК напомни...